ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Engedi, Caernarfon, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 ENGEDI

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Caernarfon

Short Title: Eglwys Engedi, Caernarfon, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1842-1999

Level of description: Fonds

Extent: 0.320 metrau ciwbig (29 bocs)

Name of creator(s): Eglwys Engedi, Caernarfon

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Moreia oedd yr unig Eglwys Fethodistaidd yn nhref Caernarfon tan 1842. Dechreuwyd adeiladu addoldy newydd yn 1841 ac fe agorwyd Eglwys Engedi ar 19 a 20 Mehefin 1842. Erbyn chwedegau cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg yr oedd galw am adeilad mwy oherwydd fod y niferoedd wedi cynyddu'n sylweddol unwaith yn rhagor. Yn Ionawr 1867 agorwyd Eglwys newydd a gynlluniwyd gan Richard Owen, Lerpwl. Yn 1881 gwariwyd ar atgyweirio'r capel ac i ychwanegu is-ystafelloedd. Yn 1886 codwyd Capel Beulah. Agorwyd ysgol ddyddiol yn y seler o dan y capel ar gyfer tlodion y gymdogaeth, 'Ysgol y Seler', yn fuan wedi agor Eglwys Engedi ac yn 1893 fe'i symudwyd i Ysgol Genhadol Mark Lane. Prynwyd y Tŷ Capel yn 1923 a gwnaethpwyd gwelliannau i'r organ hefyd.
Ar 19 Mai 1996 sefydlwyd y Parchedig Harri Parri yn Weinidog Gofalaeth Eglwysi Caernarfon. Derbyniwyd rhai o aelodau Eglwys Beulah gan Eglwys Engedi wedi iddi gau yn 1997. Er bod yr adeilad mewn cyflwr truenus ni lwyddwyd i sicrhau'r cyllid digonol i fedru gwneud y gwaith angenrheidiol. Penderfynodd yr aelodau na fedrent gwrdd â'r gost enfawr ac i ymuno gyda Eglwys Seilo i wneud un Eglwys Bresbyteraidd Gymraeg yn y dref o ddechrau Ionawr 1999 ymlaen. Bwriadwyd cynnal oedfa olaf Eglwys Engedi ym mis Rhagfyr 1998 ond penderfynwyd yn erbyn hyn oherwydd cyflwr yr adeilad.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Caernarfon, 1842-1999, gan gynnwys cofrestri, llyfrau casgliadau, llyfrau'r eisteddleoedd, llyfrau'r weinidogaeth, cofrestri anghydffurfiol ac Eglwysig, llyfrau cofnodion pwyllgorau, llyfrau cofnodion, gohebiaeth, a phapurau yn ymwneud â chymdeithasau'r Eglwys a chofnodion yr Ysgol Sul.
Records of Engedi Church, Caernarfon, 1842-1999, including registers, collection books, pew collection books, ministry collection books, nonconformist and Church registers, committees minute books, minute books, correspondence, and papers relating to the Church's societies and Sunday School records.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg yn bennaf oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn bum grŵp: materion ariannol; materion gweinyddol; cofnodion Yr Ysgol Sul; materion diwylliannol a chymdeithasol; a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Gwaredwyd rhai cofnodion ariannol yn ymwneud ag Eglwys Engedi gan gynnwys bonion llyfr siec, 1936-1937, 1939, datganiadau banc, 1937-1940, 1989-1991, a datganiadau banc 'Engedi Mission Clothing Club', 1983-1988. Dinistrwyd taflenni angladd a dyblygion cylchlythyrau (gweler Ffurflen Werthuso Adrannol AFE/2005-06/1).

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, ym mis Mehefin 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir deunydd amrywiol yn ymwneud ag Eglwys Engedi yn Archifdy Caernarfon. Ceir eitemau printiedig amrywiol am yr achos yn LLGC. Hefyd, mae adroddiadau blynyddol, 1892-1997 (gyda bylchau), yn LlGC. Gweler hefyd ddisgrifiadau lefelau cyfres/ffeil.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crewyd y teitlau ar sail cynnwys y papurau. Rhoddwyd y teitlau gwreiddiol mewn dyfynodau.

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Cronfa CAPELI LlGC; Canmlwyddiant, 1842-1942, Engedi Caernarfon (Caernarfon, 1942); Gwilym Arthur Jones, Pobl Caernarfon ac addolwyr Engedi, 1842-1992 (Caernarfon, 1992); ac eitemau yn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Caernarfon
Engedi (Church : Caernarfon, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Caernarfon

Personal names

Corporate names
Engedi (Church : Caernarfon, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details