ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, F. Wynn, papurau (papurau)

Reference code(s): GB 0210 FRANWYJO

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau F. Wynn Jones

Short Title: Jones, F. Wynn, papurau (papurau)

Creation date(s): [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)

Level of description: Fonds

Extent: 0.054 metrau ciwbig (6 bocs)

Name of creator(s): Francis Wynn Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Francis Wynn Jones (1898-1970) yn ystadegydd a llenor.
Fe'i ganed yn Branas Lodge, Llandrillo, Sir Feirionnydd, ar 15 Ionawr 1898, yn ail fab i Thomas Francis a Catherine (née Edwards) Jones. Derbyniodd ei addysg gynnar yn Y Bala ond yn un ar bymtheg oed symudodd i Lundain i weithio fel clerc gyda'r Swyddfa Bost cyn ymuno â'r fyddin yn 1916. Diflannodd ym mis Mawrth 1918 ond yn ddiweddarach cafwyd hyd iddo yn garcharor rhyfel. Aeth yn fyfyriwr i Brifysgol Cymru, Aberystwyth, gan raddio gyda dosbarth cyntaf mewn economeg yn 1923. Bu'n gweithio i'r Mudiad Cynilo Cenedlaethol yng ngogledd Cymru nes y'i penodwyd yn ystadegydd yn y Weinyddiaeth Lafur yn Lundain.
Yr oedd yn ffigwr allweddol ym mywyd crefyddol a diwylliannol Llundain a bu'n Is-Lywydd y Cymmrodorion. Yn 1957 rhoddwyd OBE iddo. Wedi iddo ymddeol o'r gwasanaeth sifil symudodd i Aberystwyth yn 1959 i fyw yn Willow Lawn, hen gartref T. Gwynn Jones. Bu'n drysorydd ac Is-Lywydd Urdd Gobaith Cymru, aelod o Lys a Chyngor Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac yn flaenor yn Eglwys Seilo, Aberystwyth. Yn 1962, derbyniodd wahoddiad i ysgrifennu hanes yr eglwys a chyhoeddwyd Canmlwydd Siloh Aberystwyth .
Cyfrannodd sawl erthygl i gyfnodolion fel Y Traethodydd , Y Ford Gron a Y Genhinen yn ogystal â chyhoeddiadau swyddogol yn rhinwedd ei swydd fel ystadegydd. Yr oedd wedi bwriadu cyhoeddi llyfryddiaeth gyflawn o holl weithiau T. Gwynn Jones ar achlysur canmlwyddiant ei eni yn 1971, ond yn anffodus bu farw cyn cwblhau'r gwaith. Bu wrthi'n ymchwilio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrgell y Brifysgol ym Mangor a'r Amgueddfa Brydeinig. Cyhoeddwyd Llyfryddiaeth Thomas Gwynn Jones gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1981 dan olygyddiaeth D. Hywel E. Roberts a chyflwynwyd y gyfrol 'i gydnabod ei gyfraniad iddi'.
Priododd Eluned, merch T. Gwynn Jones, yn 1926, a ganwyd mab a merch iddynt, Emrys a Nia. Bu farw F. Wynn Jones yn Aberystwyth ar 21 Rhagfyr 1970.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1916-1971, yn ymwneud â chyhoeddiadau F. Wynn Jones sef Godre'r Berwyn (1953) a Canmlwydd Siloh (1962), ynghyd â phapurau ymchwil yn ymwneud â'r cofiant arfaethedig i'w dad-yng-nghyfraith T. Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o'i bapurau personol ef ei hun sy'n cynnwys llythyrau, 1916-1918, a anfonodd tra'n filwr adeg y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel carcharor rhyfel yn 1918; a llythyrau'n ei longyfarch ar gael OBE yn 1957. Ychwanegwyd rhai nodiadau cefndirol gan Emrys Wynn Jones.
= Papers, 1916-1971, relating to F. Wynn Jones's publications Godre'r Berwyn (1953) and Canmlwydd Siloh (1962), together with research papers relating to the proposed biography of his father-in-law T. Gwynn Jones. Also included are his personal papers, letters, 1916-1918, sent as a soldier in the First World War and as a prisoner of war in 1918; and letters of congratulation on being awarded the OBE in 1957. Emrys Wynn Jones has added some background notes.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd a rhestrwyd y papurau gan y rhoddwr cyn eu cyflwyno i LlGC a mabwysiadwyd y drefn honno. Lle bo teitl i'r ffeil cadwyd hwnnw. Trefnwyd yn LlGC yn ddeg ffeil: T. Gwynn Jones: cyfansoddiadau; T. Gwynn Jones: llyfryddiaeth; T. Gwynn Jones: gweithiau; Godre'r Berwyn ; Canmlwydd Siloh ; llythyrau F. Wynn Jones; T. Gwynn Jones; gwaith creadigol; llyfryddiaeth F. Wynn Jones; llythyrau Rhyfel Byd Cyntaf; a nodiadau ymchwil F. Wynn Jones.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru llofnodi'r ffurflen 'Papurau modern-gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr hon yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Nodwyd gan Emrys Wynn Jones ar rai o'r eitemau eu bod wedi dod trwy law Dr David Jenkins, 12 Ebrill 1997.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei fab Mr Emrys Wynn Jones, Rhydyfelin, Aberystwyth, Awst 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Gweler disgrifiadau lefel ffeil.

DESCRIPTION NOTES

Note: Mae'r dyddiad creu cyntaf yn gynharach na blwyddyn geni'r crëwr oherwydd ceir llythyr a ysgrifennwyd yn [?1872] ymhlith y papurau.

Archivist's note: Lluniwyd y rhestr gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: The Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); D. Hywel E. Roberts (golygydd), Llyfryddiaeth Thomas Gwynn Jones (Caerdydd, 1981); ac eitemau yn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2004


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, Francis Wynn | Archives
Welsh literature | 20th century

Personal names
Jones , Francis Wynn
Jones , T. Gwynn (Thomas Gwynn) , 1871-1949

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details