ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, Kate, papurau

Reference code(s): GB 0210 KATERTS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Kate Roberts

Short Title: Roberts, Kate, papurau

Creation date(s): 1898-1985

Level of description: Fonds

Extent: 0.434 metrau ciwbig (33 bocs)

Name of creator(s): Kate Roberts

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Kate Roberts (1891-1985), un o'r ffigurau pwysicaf yn hanes llenyddiaeth Cymru, yn Rhosgadfan, Llanwnda, pentref yn ardal y chwareli yn sir Gaernarfon. Yr oedd yn nofelydd, yn awdur storiâu byrion ac yn newyddiadurwraig lenyddol. Graddiodd mewn Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, lle bu'n astudio o dan Syr John Morris-Jones a Syr Ifor Williams. Wedi hynny bu'n athrawes Gymraeg yn Ystalyfera ac Aberdâr, ac yn 1928 priododd Morris T. Williams a phrynodd y ddau Wasg Gee, cyhoeddwr Baner ac Amserau Cymru. Yn dilyn marwolaeth ei gŵr yn 1946, parhaodd i redeg y busnes ar ei phen ei hun am ddeng mlynedd arall. Cyhoeddodd nifer fawr o nofelau a storiâu byrion o 1925 hyd 1937 ac o 1949 hyd 1981. Yr oedd hefyd yn aelod gweithgar o Blaid Genedlaethol Cymru a chyfrannodd yn rheolaidd i bapur newydd misol y blaid, Y Ddraig Goch. Mae nifer o'i gweithiau yn adlewyrchu cymdeithas y chwarel y magwyd Kate Roberts ynddi. Mae rhai o'i gweithiau yn ymwneud â gwragedd neu hen bobl yn byw ar eu pennau eu hunain. Yr oedd hefyd yn awdures llyfrau ar gyfer ac am blant. Yr oedd themâu ei gwaith cyhoeddedig yn cynnwys pynciau llenyddol, gwleidyddol a theuluol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Kate Roberts, 1866-1985, papurau llenyddol a gohebiaeth yn bennaf, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, 1923-1985 , a gyhoeddwyd yn Dafydd Evans (gol.), Annwyl Kate: Annwyl Saunders(Aberystwyth, 1992) ac oddi wrth ei gŵr Morris T. Williams; gohebiaeth yn ymwneud â gwahanol aelodau o deulu Kate Roberts, 1911-1977; cardiau cyfarch, 1910-1985; darlithoedd,1914-c. 1975; papurau'r teulu, 1950-1985; dramâu, 1931-1969; dyddiaduron, 1939, 1944 a 1978-1983, drafftiau nofelau a storiâu byrion a phapurau'n ymwneud â chyfieithu rhai ohonynt i'r Saesneg; erthyglau a nodiadau cyffredinol, [c. 1937]-1974; erthyglau a nodiadau ar lenyddiaeth,1917-1973; cyfrifon Gwasg Gee, 1934-1953; papurau'n ymwneud ag Ysgol Gymraeg Dinbych, 1958-1964; nodiadau ysgol a choleg, 1904-1913; eitemau printiedig, 1898-1988; a phapurau Gwasg Aberystwyth, 1942-1944. Mae'r archif hefyd yn cynnwys grwpiau helaeth o bapurau Morris T. Williams a'u cyfaill E. Prosser Rhys = Papers of Kate Roberts, 1866-1985, mainly literary papers and correspondence, including letters from Saunders Lewis, 1923-1985,(published in Dafydd Ifans (ed.), Annwyl Kate: Annwyl Saunders (Aberystwyth, 1992) and from her husband Morris T. Williams; correspondence relating to various members of Kate Roberts's family, 1911-1977; greetings cards, 1910-1985; lectures, 1914-c. 1975; family papers, 1950-1985; plays, 1931-1969; diaries, 1939, 1944 and 1978-1983, drafts of novels and short stories and papers concerning the translation of some of them into English; articles and general notes, [c. 1937]-1974; articles and notes on literature, 1917-1973; Gwasg Gee accounts, 1934-1953; papers relating to the Welsh School at Denbigh, 1958-1964; school and college notes, 1904-1913; printed items, 1898-1988; and Aberystwyth Press papers, 1942-1944. The archive also includes extensive groups of the papers of Morris T. Williams and of their friend E. Prosser Rhys.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llythyrau at Kate Roberts; cardiau coffa; papurau'n ymwneud ag aelodau eraill o deulu agos Kate Roberts; cardiau cyfarch at Kate Roberts; adolygiadau a beirniadaethau; atgofion a newyddion teuluol; dramâu; dyddiaduron; erthyglau a nodiadau cyffredinol; erthyglau a nodiadau llenyddol; cyfrifon ariannol Gwasg Gee; nofelau Kate Roberts; cyfieithiadau o nofelau Kate Roberts; sgriptiau radio a theledu; storiâu byrion Kate Roberts; cyfieithiadau o storiâu byrion Kate Roberts; papurau'n ymwneud â Twm o'r Nant; tystysgrifau; nodiadau ysgol a phrifysgol; papurau ynglŷn ag Ysgol Gymraeg Dinbych; ddeunydd llawysgrif yn ymwneud ag unigolion eraill; eitemau printiedig, gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â Morris T. Williams; gohebiaeth a phapurau'n ymwneud ag E. Prosser Rhys; papurau'n ymwneud â Gwasg Aberystwyth.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod deunydd'.

Conditions governing reproduction: Mae'r hawlfraint yn eiddo i'r Prif Weithredwr, Plaid Cymru, Tŷ Gwynfor, 18 Park Grove, Caerdydd, CF1 3BN.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd grwpiau o bapurau yn rhodd i'r Llyfrgell gan Kate Roberts yn Ionawr 1973, Awst 1977, Ionawr 1978 a Thachwedd/Rhagfyr 1978, a derbyniwyd papurau ychwanegol yn dilyn ei marwolaeth o dan amodau ei hewyllys. Y pryd hwnnw daeth yr holl archif yn gymynrodd. Derbyniwyd grŵp bach o bapurau ychwanegol oddi wrth Mr a Mrs Idris Williams, Tregarth, nith Kate Roberts ai gŵr, yn dilyn ei marwolaeth yn 1986.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir deunydd pellach yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn LlGC; LlGC, papurau Cwmni Argraffu Gee; LlGC, papurau Derec Llwyd Morgan; LlGC, papurau W.W.Price; papurau W. J. Griffiths, Alwyn D. Rees, Griffith John Williams, R. Bryn Williams, William Thomas Morgan (Gwilym Alaw), J. F. Roberts, Cassie Davies, Millicent Gregory, Llewelyn Wyn Grifith, John Emyr; Nia Roberts (Penygroes); rhodd Glyn Evans, Llanbedr Pont Steffan.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau anlynolrth lunio'r rhestr: LlGC, RRhestr o Bapurau Kate Roberts Papers (3 cyfrol); gwefan Gwasg Prifysgol Cymru (www.uwp.co.uk), edrychwyd 14 Mawrth 2003; Lwyd Morgan, Derek: Bro a Bywyd Kate Roberts (1981).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC aseiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | Archives
Gwasg Aberystwyth (Printing Press, Wales) | Archives
Gwasg Gee (Cyhoeddwyr) | Archives
Lewis, Saunders, | 1893-1985 | Correspondence
Novelists
Novelists | Archives
Rhys, Prosser, | Archives
Roberts, Kate, | 1891-1985 | Archives
Williams, Morris T., | 1900-1946 | Correspondence

Personal names
Lewis , Saunders , 1893-1985
Rhys , Prosser
Roberts , Kate , 1891-1985
Williams , Morris T. , 1900-1946

Corporate names
Gwasg Aberystwyth
Gwasg Gee (Cyhoeddwyr)
Plaid Cymru

Places
Rhosgadfan (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details