ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owen, Bob, Croesor, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 BOBOWEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Bob Owen, Croesor

Short Title: Owen, Bob, Croesor, papurau (papers)

Creation date(s): 1816-1965 (crynhowyd [20fed ganrif cynnar]-1965)

Level of description: Fonds

Extent: 1.754 metrau ciwbig (56 bocs, 259 cyfrol)

Name of creator(s): Robert (Bob) Owen (1885-1962), Croesor

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Robert Owen (Bob Owen, Croesor, 1885-1962) yn hanesydd, achyddwr a chasglwr llyfrau. Cafodd ei eni yn Llanfrothen, sir Feirionnydd, ar 8 Mai 1885 a'i fagu gan ei fam-gu, Ann Owen. Bu'n ddisgybl yn Ysgol Elfennol Llanfrothen nes cyrraedd ei 13 mlwydd oed, pan adawodd i weithio ar wahanol ffermydd. Tair blynedd yn ddiweddarach cafodd ei gyflogi gan Chwarel Lechi Parc a Chroesor fel clerc a bu yno tan i'r chwarel gau yn 1931. Yna fe'i penodwyd yn drefnydd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr gan Gyngor Gwledig sir Gaernarfon, a bu'n darlithio yn ogystal. Er gwaethaf ei ddiffyg addysg ffurfiol, datblygodd yn hynafiaethydd, achyddwr ac ymchwilydd. Casglodd lawer o lawysgrifau a llyfrau a gwnaeth adysgrifau o gofnodion plwyf a dogfennau eraill. Roedd ganddo ddiddordeb mewn amrywiaeth eang o bynciau hanesyddol ond yn arbennig hanes y Cymry yn America a chyfrannodd golofn wythnosol, 'Lloffion Bob Owen' yn Y Genedl Gymreig, 1929-1937. Enillodd wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol am ei draethodau ar ymfudiad y Cymry i America yn y cyfnod 1760-1860 ac ar ddiwydiant ardal Dwyryd a Glaslyn yn sir Gaernarfon. Yn 47 mlwydd oed dyfarnwyd iddo radd MA er anrhydedd gan Brifysgol Cymru a derbyniodd yr OBE. Yr oedd yn ddarlithydd poblogaidd iawn a hefyd yn ddarlledwr. Priododd Nell (Ellen) Jones o Gaeathro, sir Gaernarfon, yn 1923 a chawsant fab a dwy ferch. Bu farw ar 30 Ebrill 1962 a'i gladdu yn Llanfrothen.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Bob Owen yn cynnwys traethodau eisteddfodol, 1910-1941; beirniadaethau ar draethodau eisteddfodol, 1916-1949; crynodebau o bregethau a glywodd, 1895-1927; teipysgrifau rhaglenni radio yr oedd Bob Owen ynghlwm wrthynt,1936-1957; gohebiaeth Bob Owen, 1908-1961, yn cynnwys llythyrau Dr Thomas Richards, 1923-1960; dyddiaduron,1905-1961; papurau personol,1898-1961; papurau teuluol, 1900-1923; copïau a drafftiau o ddarlithoedd, erthyglau a thraethodau,1906-1950; nodiadau ac adysgrifau helaeth gan Bob Owen o farddoniaeth Gymraeg, ewyllysiau a mynegeion ewyllysiau, cartiau achau ac achresi, cofrestri plwyf ac adysgrifau'r esgob, dyddiaduron, llythyrau, almanaciau, cofnodion llys, yn ymwneud yn bennaf â siroedd Caernarfon a Meirionnydd, a chofiannau, [½ 1af yr 20fed ganrif]; nodiadau ar anghydffurfiaeth yng Ngogledd Cymru, plwyfi siroedd Meirionnydd a Chaernarfon, llongau a morwyr o Gymru a Chymry Llundain, [½ 1af yr 20fed ganrif]; nodiadau pwysig ar ymfudo o Gymru, yn enwedig i'r Unol Daleithiau, [½ 1af yr 20fed ganrif], copïau teipysgrif o gofnodion corfforaethau yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Sir Feirionnydd,1922-1962; cofnodion gwreiddiol a ddaeth i feddiant Bob Owen, yn bennaf cofnodion Chwarel Parc a Chroesor, sir Feirionnydd, yn cynnwys cyfrifon a chofnodion, 1891-1941, a chofnodion ysgolion ac ysgolion Sul, 1861-1957; a thorion ac adysgrifau o amrywiol gyfnodolion Cymreig, 1816-1965 = Papers of Bob Owen including eisteddfod essays, 1910-1941; adjudications of eisteddfod essays, 1916-1949; summaries of sermons heard by him, 1895-1927; typescripts of radio programmes involving Bob Owen, 1936-1957; correspondence of Bob Owen, 1908-1961, including letters from Dr Thomas Richards, 1923-1960; diaries, 1905-1961; personal papers, 1898-1961; family papers, 1900-1923; copies and drafts of lectures, articles and monographs, 1906-1950; extensive notes and transcripts by Bob Owen of Welsh poetry, wills and indexes of wills, pedigrees and genealogies, parish registers and bishops' transcripts, diaries, letters, almanacs, court records, mainly relating to Caernarfonshire and Merionethshire, and biographies, [1st ½ 20th century]; notes on nonconformists in North Wales, Merionethshire and Caernarvonshire parishes, Welsh ships and sailors and the London Welsh, [1st ½ 20th century]; important notes on emigration from Wales, especially to the United States, [1st ½ 20th century]; typescript records of bodies including Snowdonia National Park and Merioneth County Council, 1922-1962; original records acquired by Bob Owen, mainly records of Parc and Croesor Quarry, Merionethshire, including accounts and minutes, 1891-1941, and school and Sunday School records, 1861-1957; and cuttings and transcripts from various Welsh periodicals, 1816-1965.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn fras yn ôl pwnc

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o restr cynnwys y bocsys ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r rhestr ar lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Symudwyd cyfrolau llawysgrif o'r archif gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a'u rhoi yng nghyfres NLW MSS; fe'u gwelir yn NLW MSS 7355-7398, 7900-7901, 16148-16150, 16306-16314, 16322-16323, 19160-19349.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Pryniadau oddi wrth Bob Owen Croesor, 1932-1962, ac oddi wrth ei weddw, Mrs Ellen Owen,1963, gydag adneuon gan Mrs Ellen Owen, 1974, a Mr Owain Tudur Owen, 1975.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn Adran y Llawysgrifau ac Archifau, Prifysgol Bangor, Archifdy Gwynedd ac Archifdy Merionnydd.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Bob Owen Croesor; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Dissenters, Religious | Wales
Gwynedd (Wales) | History | Research
Historians | Wales | Archives
Owen, Bob, | 1885-1962 | Archives
Park and Croesor Slate Company | Archives
United States | Emigration and immigration
Wales | Emigration and immigration
Welsh poetry
Wills | Wales | Gwynedd

Personal names
Owen , Bob , 1885-1962
Richards , Thomas , 1878-1962

Corporate names
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Merioneth (Wales) | County Council
Park and Croesor Slate Company
Snowdonia National Park (Wales)

Places
Caernarvonshire (Wales)
Croesor (Wales)
Merioneth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details