ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cwmni Theatr Hwyl a Fflag, archif (archive)

Reference code(s): GB 0210 HWYLFFLAG

Held at: National Library of Wales

Title: Archif Cwmni Theatr Hwyl a Fflag

Short Title: Cwmni Theatr Hwyl a Fflag, archif (archive)

Creation date(s): 1974-1995 (crynhowyd1981-1995)

Level of description: Fonds

Extent: 0.297 metrau ciwbig (33 bocs)

Name of creator(s): Cwmni Theatr Hwyl a Fflag

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Cwmni Theatr Hwyl a Fflag yn 1981 gyda'r bwriad o feithrin awduron newydd i'r theatr Gymraeg. Yr oedd yn fenter gydweithredol rhwng cwmnïau Sgwar Un (o dde Cymru) a Hwyl a Fflag (o ogledd Cymru), ac yn 1985 fe'i cofrestrwyd yn elusen. Yr oedd pencadlys y cwmni yng Nghapel y Tabernacle ym Mangor, Gwynedd, o 1984 hyd 1992, pan y'i ad leolwyd ar stad ddiwydiannol Treborth gerllaw. Cynhyrchiad cyntaf Hwyl a Fflag oedd Gweu Babis, a lwyfannwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Machynlleth yn 1981, a llwyfannwyd cynyrchiadau awduron newydd yn flynyddol yn ystod y 1980au mewn theatrau a sinemâu trwy Gymru. Yn anad dim, daeth Codi'r Hwyl, yr ŵyl ddrama flynyddol a gychwynnwyd yn 1987, yn gonglfaen pwysig yn natblygiad safonau uchel y cwmni mewn gweithiau llenyddol newydd ar gyfer y theatr yng Nghymru. Ym mysg y cynyrchiadau mwyaf cofiadwy yr oedd Newid Aelwyd gan Gruffudd Jones a Catrin Edwards; Duges Amalffi (addasiad Gareth Miles o The Duchess of Malfi gan John Webster); Val gan Dyfan Roberts; Yma o Hyd gan Angharad Tomos; addasiad Maldwyn John a Twm Miall o Cyw Haul; a Euog: Dieuog gan Maldwyn Parry. Er i Hwyl a Fflag ddenu nawdd gan fusnesau preifat, dibynnai ar Gyngor Celfyddydau Cymru am y rhan fwyaf o'i incwm, ac ni allai'r cwmni barhau yn sgil ddiddymu'r cymhorthdal yn gyfan gwbl yn 1994. Daeth i ben yn derfynol yn 1995.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1974-1995 (1981-1994 yn bennaf), yn cynnwys sgriptiau, manylion parthed gwahanol weithdai a chynyrchiadau (gan gynnwys rhai gan gwmnïau eraill), papurau gweinyddol a chyllidol, cofnodion a gohebiaeth pwyllgorau, a phapurau yn ymwneud â pherfformwyr, theatrau a sefydliadau theatrig eraill yng Nghymru (yn cynnwys Cymdeithas Theatr Cymru, 1975-1990, Theatr Gymraeg Gwynedd, 1985-1988, Cymdeithas Ddrama Cymru, 1991-1992, a Chymdeithas Celfyddydau Perfformiadol Cymru, 1983-1994), ynghyd â lluniau, posteri a rhaglenni = Papers, 1974-1995 (mainly 1981-1994), comprising scripts, details regarding various workshops and productions (including some by other companies), administrative and financial papers, committee minutes and correspondence, and papers relating to performers, theatres and other Welsh theatrical organizations (including Cymdeithas Theatr Cymru, 1975-1990, Theatr Gymraeg Gwynedd, 1985-1988, Cymdeithas Ddrama Cymru, 1991-1992, and the Society of Performing Arts in Wales, 1983-1994), together with photographs, posters and programmes.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol o fewn y canlynol: actorion; amrywiol; cyllidol; canolfannau/theatrau; cwmnïau, cynghorau cymdeithasau a phwyllgorau theatrig; taliadau/cyflogau; Cyngor Celfyddydau Cymru; cyhoeddusrwydd/marchnata; Cymdeithas Celfyddydau Perfformiadol Cymru; cynyrchiadau; dolenni; gweithdai; gwyliau drama; nawdd; pwyllgor artistig; sgriptiau; ac unedau Treborth

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Gwmni Theatr Hwyl a Fflag trwy law Mr Iwan Llwyd, cyn-weinyddwr a chadeirydd y cwmni, ym mis Mehefin 1995.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys peth ddeunydd cynharach a grynhowyd gan y cwmni.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: NLW, Rhestr o Bapurau Cwmni Theatr Hwyl a Fflag; Baines, Menna, 'Rhwydo Dramodwyr' (Barn 374, March 1994).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2, ac LCSH.

Date(s) of descriptions: January 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cwmni Hwyl a Fflag | Archives
Theatre | Wales
Wales | Drama
Welsh drama | 20th century

Personal names

Corporate names
Cwmni Hwyl a Fflag
Cymdeithas Theatr Cymru
Drama Association of Wales
Society of Performing Arts in Wales
Theatr Gwynedd

Places
Bangor (Wales)
Wales ()

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details