ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Elis Thomas, Dafydd, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DAELTH

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Dafydd Elis Thomas

Short Title: Elis Thomas, Dafydd, papurau (papers)

Creation date(s): 1971-1992

Level of description: Fonds

Extent: 1.305 metrau ciwbig (145 bocs)

Name of creator(s): Dafydd Elis Thomas, Arglwydd Elis-Thomas o Nant Conwy.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Dafydd Elis Thomas ar 18 Hydref 1946 yng Nghaerfyrddin, sir Gaerfyrddin. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, sir Gaernarfon, ac astudiodd y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, gan raddio yn 1967. Bu'n ddarlithydd Astudiaethau Cymreig yng Ngholeg Harlech, 1971, ac yn Adran Saesneg Bangor, 1974, ac roedd hefyd yn ddarlithydd annibynnol rhan amser. Bu'n AS Plaid Cymru dros sir Feirionnydd, 1974-1983, a thros Feirionnydd Nant Conwy, 1983-1992, ac yn llywydd y blaid, 1984-1991. Yn 1987, dyfarnwyd iddo radd PhD gan Brifysgol Cymru. Yn 1992, fe'i dyrchafwyd yn Arglwydd Elis-Thomas o Nant Conwy, ac wedi hynny bu'n Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 1994-1999. Yn 1999, cafodd ei ethol yn Aelod y Cynulliad dros Feirionnydd Nant Conwy yn etholiad cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yna yn Llywydd y Cynulliad. Priododd Elen M.Williams yn 1970 ac mae ganddynt dri mab. Priododd ei ail wraig, Mair Parry Jones, yn 1993.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau gwleidyddol Dafydd Elis Thomas, yn cynnwys adroddiadau a datganiadau i'r wasg, 1975-1991; areithiau ac erthyglau, 1980-1990; gohebiaeth gyffredinol a gwahoddiadau, 1974-1992; gohebiaeth, nodiadau ar drafodaethau a phapurau eraill yn ymwneud â gwaith Tŷ'r Cyffredin, 1974-1992, a Llyfrgell Tŷ'r Arglwyddi, 1980-1991; gohebiaeth â'r Swyddfa Gymreig, 1974-1990; papurau'n ymwneud â Phlaid Cymru, 1974-1992; papurau'n ymwneud â materion lleol, yn bennaf rhai Meirionnydd Nant Conwy a Gwynedd, 1972-1991, a materion rhyngwladol, 1971-1991; a phapurau'n ymwneud ag addysg yng Nghymru, yn cynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol ac addysg bellach, 1974-1991, amaethyddiaeth ac Undeb Amaethwyr Cymru, gan gynnwys lles anifeiliaid ac effaith trychineb Chernobyl ar ffermio defaid yng Nghymru, 1975-1991, diwydiant yng nghefn gwlad, Bwrdd Datblygu Cymru Wledig, ac effaith ail-gartrefi,1976-1991, papurau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r celfyddydau, 1974-1991, datganoli, 1977-1992, cyfathrebu a'r cyfryngau, 1976-1992, cyfraith a threfn, 1975-1989, problemau alcohol a phroblemau cymdeithasol, 1975-1991, yr iaith Gymraeg, 1973-1992; diwydiant, 1974-1989, yr economi, 1972-1990, iechyd a nawdd cymdeithasol, 1971-1990, trafnidiaeth, 1975-1989, ac ynni niwclear, 1971-1991 = Political papers of Dafydd Elis Thomas, including reports and press releases, 1975-1991; speeches and articles, 1980-1990; general correspondence and invitations, 1974-1992; correspondence, notes on debates and other papers relating to the business of the House of Commons, 1974-1992, and to the House of Commons Library, 1980-1991; correspondence with the Welsh Office, 1974-1990; papers relating to Plaid Cymru, 1974-1992; papers relating to local matters, mostly Meirionnydd Nant Conwy and Gwynedd, 1972-1991, and international matters, 1971-1991; and papers concerning education in Wales, including National Curriculum and further eduaction, 1974-1991, agriculture and the Farmers' Union of Wales, including animal welfare and the effect of the Chernobyl disaster on sheep farming in Wales, 1975-1991, rural industry, Development Board for Rural Wales, and the effect of second homes, 1976-1991, National Trust and the arts papers, 1974-1991, devolution, 1977-1992, communications and the media, 1976-1992, law and order, 1975-1989, alcohol and social problems, 1975-1991, the Welsh language, 1973-1992, industry, 1974-1989, the economy, 1972-1990, health and social security, 1971-1990, transport, 1975-1989, and nuclear power, 1971-1991.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: amrywiol; seneddol/llywodraethol; Plaid Cymru; addysg, amaethyddiaeth; cefn gwlad; y Celfyddydau/Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol; cyfansoddiad Cymru; cyfathrebu; cyfraith a threfn; cymdeithasol, yr Iaith Gymraeg; diwydiant; yr economi; iechyd a nawdd cymdeithasol; llywodraeth leol; trafnidiaeth; ynni; materion rhyngwladol; a materion lleol.

Conditions governing access: Cyfyngwyd ar yr hawl i weld rhai papurau tan y flwyddyn 2002. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Dr Dafydd Elis Thomas (Arglwydd Elis-Thomas yn awr), Dolgellau, 1992.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Plaid Cymru; ac yn Archifdy Meirionnydd, Z/DDR.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Dafydd Elis Thomas, A. S.; Who's Who (2002); gwefan Plaid Cymru the Party of Wales(www.plaidcymru.org), edrychwyd 5 Rhagfyr 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Agriculture and state | Wales, North
Alcohol | Law and legislation | Wales
Arts | Wales | Management
Broadcasting | Wales
Education, Bilingual | Wales
Election districts | Wales | Meirionnydd Nant Conwy
Election districts | Wales | Merioneth
Elis-Thomas, Dafydd, | 1946- | Archives
Great Britain | Politics and government | 20th century
Industrial policy | Wales
Merioneth (Wales) | Politics and government
Nuclear energy | Government policy | Great Britain
Plaid Cymru | Archives
Police | Great Britain
Political campaigns | North Wales
Political parties | Wales
Politicians | Wales | Correspondence
Transport | Government policy | Wales
Welsh language | Government policy | Wales

Personal names
Elis-Thomas , Dafydd , 1946-

Corporate names
Plaid Cymru

Places
Gwynedd (Wales)
Meirionnydd Nant Conwy (Wales)
Merioneth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details