ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Parry-Williams, T. H., ac Amy Parry-Williams, papurau

Reference code(s): GB 0210 THPAIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau T. H. Parry-Williams ac Amy Parry-Williams

Short Title: Parry-Williams, T. H., ac Amy Parry-Williams, papurau

Creation date(s): 1873-1994

Level of description: Fonds

Extent: 0.641 metrau ciwbig (68 bocs, 1 rholyn, 2 gerdyn, 3 ffolder)

Name of creator(s): T. H. Parry-Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Thomas Herbert Parry-Williams (1887-1975) yn ysgrifwr, ysgolhaig a bardd. Fe'i ganed yn Rhyd-ddu, sir Gaernarfon, yn fab i Henry Parry-Williams, ysgolfeistr. Astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth lle graddiodd yn y Gymraeg yn 1908 ac mewn Lladin yn 1909, a bu'n astudio yn ddiweddarach yn Rhydychen, 1909-1910, Freiberg, 1911-1913, a Paris,1913. Enillodd y Goron a'r Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 1912 ac eto yn 1915. Yn 1914 fe'i penodwyd yn Ddarlithydd Cynorthwyol yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, ac yn 1920 cafodd ei benodi i Gadair y Gymraeg, lle yr arhosodd hyd ei ymddeoliad yn 1952. Cyhoeddodd sawl astudiaeth ar farddoniaeth a gweithiau ysgolheigaidd megis The English Element in Welsh (1923) ac Elfennau Barddoniaeth (1935). Cyhoeddodd hefyd gyfrolau o waith creadigol megis Ysgrifau 91928), Cerddi (1931), Olion (1935), Ugain o Gerddi (1949), Myfyrdodau (1951) a Pensynnu (1966). Cafodd ei ystyried yn llenor arloesol a ddatblygodd ffurf yr ysgrif bersonol, cerddi o gwpledi sy'n odli, a sonedau. Daeth yn ffigwr cyhoeddus amlwg a chafodd ei urddo'n farchog yn 1958. Priododd y Fonesig Amy Parry-Williams (1910-1988), a oedd yn awdures a darlithydd ac yn arbenigwraig ar gerdd dant a chaneuon gwerin Cymreig yn ogystal.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau T. H. Parry-Williams yn ymwneud â'i addysg brifysgol ac fel athro, 1905-1960, teithiau i De a Gogledd America,1925 a 1935, llythyrau oddi wrth deulu, cyfeillion ac amrywiol lenorion, academyddion ac ysgolheigion o Gymru ac Ewrop,1908-1973, barddoniaeth wedi'i threfnu yn ôl ei ffurf, 1912-1954, ysgrifau,1937-1987, cyfieithiadau ysgrifau, 1987, beirniadaethau eisteddfodol, 1941-1971,darlithiau ac anerchiadau,1917-1968, sgyrsiau a sgriptiau radio a theledu,1933-1985, nodiadau ar dafodieithoedd ac enwau lleoedd,1919-1935, geiriau Cymraeg i gerddoriaeth,1929-1979, papurau'n ymwneud â'i waith cyhoeddus,1916-1972, tystysgrifau, anrhydeddau a phersonalia,1904-1960, cyhoeddiadau, adolygiadau llyfrau a thorion o'r wasg, 1928-1982, deunydd cyhoeddedig, 1865-1975, ac amrywiol, 1919-1994. Hefyd papurau Amy Parry Williams,1910-1987, yn cynnwys gohebiaeth,1948-1987, rhaglenni radio a theledu, caneuon gwerin a cherdd dant, storïau, ysgrifau a dramâu, a phapurau'n ymwneud â HTV, ymddiriedolaethau a phwyllgorau. Yn ogystal, papurau Henry Parry-Williams (1858-1925) tad T. H. Parry Williams yn cynnwys gohebiaeth,1884-1920, barddoniaeth a rhyddiaith,1891-1917, papur yn ymwneud â Robert R.Williams, Rhyd-ddu, 1876-1973 a Chanolfan Rhyd-ddu, 1972-1979 = Papers of T. H. Parry-Williams relating to his university education and teaching, 1905-1960, travels to South and North America, 1925 and 1935, letters from family, friends and various Welsh and European writers, academics and scholars, 1908-1973, poetry arranged by form, 1912-1954, essays, 1937-1987, translations of essays, 1987, eisteddfodic adjudications, 1941-1971, lectures and talks, 1917-1968, radio and television talks and scripts, 1933-1985, notes on dialects and local names, 1919-1935, Welsh lyrics for music, 1929-1979, papers relating to his public work, 1916-1972, certificates, honours and personalia, 1904-1960, publications, book reviews and press cuttings, 1928-1982, published material, 1865-1975, and miscellaneous, 1919-1994. Also Amy Parry Williams' papers, 1910-1987, including correspondence, 1948-1987, radio and television programmes, folk songs and cerdd dant, stories, writings and drama, and papers relating to HTV, trusts and committees. And also papers of Henry Parry-Williams, (1858-1925) father of T. H. Parry-Williams including correspondence, 1884-1920, poetry and prose, 1891-1917, paper relating to Robert R. Williams, Rhyd-ddu, 1876-1973 and Canolfan Rhyd-ddu, 1972-1979.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau'n ymwneud â Henry Parry-Williams a Chanolfan Rhyd-ddu; papurau T. H. Parry-Williams; a phapurau'r Fonesig Amy Parry-Williams.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Yr oedd y papurau ym meddiant Amy Parry-Williams, gwraig T. H. Parry-Williams, hyd ei marwolaeth yn 1988.

Immediate source of acquisition: Papurau a gyflwynwyd yn rhodd gan T. H. Parry-Williams yn 1955, a gweithiau cyhoeddedig a gyflwynwyd gan y Fonesig Amy Parry-Williams yn 1979. Derbyniwyd papurau pellach Syr T. H. Parry-Williams yn gymynrodd yn dilyn marwolaeth y Fonesig Amy Parry-Williams yn 1988. Cyflwynwyd papurau'r Fonesig Amy Parry-Williams yn rhodd gan ei chwaer Mrs Mary Llywelfryn Davies, yn 1995, ynghyd â phapurau ychwanegol o eiddo Syr T. H. Parry-Williams.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae'r rhaglen ddogfen deledu 'Llenyddiaeth T. H. Parry-Williams, Brofeddianwr' yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn rhagddyddio bywyd T. H. Parry-Williams ac Amy Parry-Williams.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau T.H. Parry-Williams ac Amy Parry-Williams; The New Companion to the Literature of Wales(1998); Portreadau'r Faner (1957).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | Archives
College teachers as authors | Wales
Couplets, Welsh
Eisteddfodau | Wales
Folk music | Wales
Folk songs, Welsh
North America | Description and travel
Parry-Williams, Amy, | Lady, | 1910-1988 | Archives
Parry-Williams, Henry | Archives
Parry-Williams, T. H. | (Thomas Herbert) , | Sir, | 1887-1975 | Archives
Poets, Welsh language | 20th century
Radio scripts
Sonnets, Welsh
South America | Description and travel
Welsh prose literature | 20th century

Personal names
Parry-Williams , Amy , 1910-1988 , Lady
Parry-Williams , Henry
Parry-Williams , T. H. (Thomas Herbert) , 1887-1975 , Sir

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details