ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
BBC (Cymru/Wales) scripts

Reference code(s): GB 0210 BBCSCRIPTS

Held at: National Library of Wales

Title: Sgriptiau BBC (Cymru/Wales) Scripts

Short Title: BBC (Cymru/Wales) scripts

Creation date(s): 1932-1993

Level of description: Fonds

Extent: 9.459 metrau ciwbig/cubic metres (1011 bocs/boxes)

Name of creator(s): British Broadcasting Corporation (Wales)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig (sydd yn fwy adnabyddus fel y BBC), gyda'i chanolfan yn Broadcasting House, Portland Square, Llundain, trwy Siarter Frenhinol yn 1927, gydag awdurdod i ddarparu gwybodaeth, i addysgu ac i ddiddanu ei chynulleidfa. Derbyniodd ei rhagflaenydd, y Cwmni Darlledu Prydeinig, ei drwydded i ddarlledu yn 1923, a dechreuodd y gwasanaeth darlledu cyhoeddus yng Nghymru yr un flwyddyn pan agorwyd gorsaf radio yng Nghaerdydd. Cafodd Rhanbarth Cymru y BBC ei thonfedd arbennig ei hun ar gyfer darllediadau sain yn 1937, a rhoddwyd tonfedd arall ar wahân i'r BBC yng Nghymru yn 1964 ar gyfer darllediadau teledol; adnabyddir y Rhanbarth Cymreig yn BBC Wales ers hynny. Cafodd rhaglenni Cymraeg eu darlledu gyntaf ar y radio yn 1923 ac ar y teledu yn 1953, a darlledir darpariaeth ddyddiol o raglenni teledu yn Gymraeg ers 1957. Mae'r sianel Gymraeg yn cael ei hadnabod fel BBC Cymru. Bu'r gorsafoedd radio Saesneg a Chymraeg (Radio Wales a Radio Cymru) yn unedau ar wahân ers 1977. Mae sail lafar i lawer o'r deunydd a ddarlledir gan y Gorfforaeth (yn Saesneg ac yn Gymraeg), sydd yn cynnwys dramâu, sgyrsiau, chwaraeon a rhaglenni dogfen, yn ogystal â llawer o raglenni i blant, rhaglenni crefyddol, addysgol a cherddorol./The British Broadcasting Corporation (more commonly known as the BBC), with its headquarters at Broadcasting House, Portland Square, London, was established by Royal Charter in 1927 with the authority to provide information, to educate and to entertain its audience. Its predecessor, the British Broadcast Company, obtained its licence to broadcast in 1923. The public broadcast service in Wales began in the same year when a radio station was opened in Cardiff. The BBC's Welsh region was granted its own wavelength for audio broadcasts in 1937, and another separate wavelength was given to the BBC in Wales in 1964 for televisual broadcasts; the Welsh region was thereafter more commonly recognised as BBC Wales. Welsh programmes were first broadcast on the radio in 1923 and on the television in 1953, and Welsh programmes have been broadcast on a daily basis since 1957. The Welsh channel is referred to as BBC Cymru. The English and Welsh radio stations (Radio Wales and Radio Cymru) have been separate entities since 1977. There is an oral basis to much of the material broadcast by the Corporation (in English and in Welsh), which includes dramas, sport and documentaries, along with many children's programmes and religious, educational and music-based programmes.

CONTENT

Scope and content/abstract: Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974; ysgolion,1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; storiâu, 1970-1975; cerddoriaeth,1937-1975; crefydd,1943-1975; rhaglenni chwaraeon,1972-1975; cyfres wreiddiol o sgriptiau y BBC yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; a Heddiw, 1973-1982 = Scripts and copies of scripts, in Welsh and English comprising talks, 1937-1975; plays, 1937-1975; features, 1937-1975; talks features, 1938-1975; Children's Hour (talks; stories; plays and features; and miscellaneous), 1932-1974; schools, 1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; stories, 1970-1975; music, 1937-1975; religion, 1943-1975; sports programmes, 1972-1975; original series of BBC scripts at the National Library of Wales, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; and Heddiw, 1973-1982.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg/Welsh, English

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl adnau ac mewn bocsys fesul math a dyddiad./Arranged according to deposit and within boxes according to type and date.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to sign the 'Modern papers - data protection' form.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol. = Usual copyright laws apply.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog dwyieithog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Lluniwyd disgrifiad manwl o'r pedwar grŵp cyntaf (bocs 1-194) gan staff Cofrestrfa'r BBC yng Nghaerdydd; mae disgrifiad o weddill yr archif (bocs 195-946) yn llawer llai manwl./A hard, bilingual copy of the catalogue is available in the National Library of Wales. Detailed descriptions of the first four groups (boxes 1-194) have been compiled by the staff of the BBC Registry in Cardiff; descriptions of the reminder of the archive (boxes 195-946) are not as detailed.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell/All records deposited at the Library have been retained

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl./Accruals are possible.

Archival history: Crynhowyd yng Nghanolfannau Archifau Ysgrifenedig y BBC yn Caversham, Berkshire, a Chaerdydd, neu yng ngofal nifer o unigolion preifat./Accumulated in the BBC's Written Archives Centres in Caversham, Berkshire, and Cardiff, or in the care of various private individuals.

Immediate source of acquisition: Adneuwyd y rhan fwyaf o'r papurau gan y Gorfforaeth rhwng 1960 a 1997, er i'r eitemau ym mocsys 506-507 fod yn rhoddedig gan unigolion (gweler LlGC Adroddiad Blynyddol 1960-1997, passim.)./The majority of papers were deposited by the Corporation between 1960 and 1997, with the exception of the items in boxes 506-507 which were donated by various individuals (see NLW Annual Report 1960-1997, passim.).

ALLIED MATERIALS

Existence and location of originals: Mae drafftiau gwreiddiol nifer o'r sgriptiau i'w canfod ymysg papurau eu hawduron./Many original drafts of scripts can be found amongst the papers of their authors.

Related material: Cedwir ffilmiau, fideos a recordiadau sain o'r darllediadau yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn ogystal mae sawl sgript radio a theledu ar wasgar ymhlith papurau unigolion preifat a sefydliadau eraill, yn bennaf yn LlGC./Films, videos and audio recordings of the broadcasts are kept in the National Screen and Sound Archive in the National Library of Wales. In addition, many television and radio scripts can be found amongst the papers of private individuals and institutions, mainly in NLW.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif./Title based on contents of archive.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: gwefan y BBC (www.bbc.co.uk), edrychwyd Ionawr 2003; Davies, John, Broadcasting and the BBC in Wales (University of Wales; Cardiff, 1994)/Compiled by David Moore for the ANW project. The following sources were used in the compilation of this description: the BBC website (www.bbc.co.uk), viewed January 2003; Davies, John, Broadcasting and the BBC in Wales (University of Wales; Cardiff, 1994)

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH/Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Date(s) of descriptions: Ionawr/January 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
BBC Radio Cymru | Archives
BBC Radio Wales | Archives
BBC Wales | Archives
British Broadcasting Corporation. Welsh Region | Archives
Broadcasting | Wales
Radio scripts
Religion on television | Wales
Religious broadcasting | Wales
Television broadcasting of sports | Wales
Television programmes for children | Wales
Television scripts

Personal names

Corporate names
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC Wales
British Broadcasting Corporation | Welsh Region

Places
Wales ()

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details