ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gwynn, Harri, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 HGWYNN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Harri Gwynn

Short Title: Gwynn, Harri, papurau (papers)

Creation date(s): 1924-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.083 metrau ciwbig (7 bocs)

Name of creator(s): Harri Gwynn

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Harri Gwynn (1913-1985) yn fardd a darlledwr. Fe'i ganwyd yn Wood Green, Llundain, 14 Chwefror 1913, yn fab i Hugh ac Elizabeth Jones. Symudodd y teulu i Garth Celyn, Penrhyndeudraeth, pan oedd Harri Gwynn yn bedair oed, yn dilyn marwolaeth ei dad. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Sir y Bermo a Choleg y Brifysgol, Bangor. Enillodd radd mewn hanes yn 1935. Rhwng 1935 a 1936 ef oedd Llywydd Cyngor y Myfyrwyr ac enillodd y goron ddwywaith yn Eisteddfod Prifysgol Bangor, ac unwaith yn yr Eisteddfod Rhyngolegol yn Aberystwyth. Yn 1938 cyflwynodd ei draethawd ymchwil MA ar y Crynwr John Kelsall (1683-1743), 'John Kelsall: A study in Religious and Economic History' wedi iddo ennill Ysgoloriaeth Lloyd George. Bu'n athro hanes yn Y Fflint am flwyddyn ac wedyn yn Ysgol Friars, Bangor. Priododd y gwyddonydd Dr Eirwen Gwynn (née St. John Williams) ar Ddydd Calan 1942 a ganwyd eu mab Dr Iolo ap Gwynn tra roeddent yn byw yn Llundain. Bu'n was sifil yn Warwick ac yn Llundain gan gyfrannu at fywyd diwylliannol y brifddinas drwy gynorthwyo i sefydlu Cymdeithas y Ford Gron a chwmni drama'r Ddraig Goch gyda'i wraig Eirwen. Bu'n olygydd papur Cymry Llundain Y Ddinas o 1943 hyd 1950. Ar ôl byw yn Lloegr am wyth mlynedd penderfynodd ddychwelyd i Gymru yn 1950 i ffermio yn Nhyddyn Cwcallt, Rhoslan, Eifionydd, gan aros yno am ddeuddeng mlynedd. Ef oedd Ysgrifennydd Cyffredinol Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli 1955. Yn 1970 symudodd Harri Gwynn o Fangor i Dyddyn Rhuddallt yn Llanrug. Yr oedd yn un o ohebwyr cyntaf y rhaglen 'Heddiw' a dechreuodd weithio ar y rhaglen yn 1962. Bu'n gweithio hefyd fel cynhyrchydd radio ym Mangor. Ymddeolodd o'r BBC yn 1979. Cyhoeddwyd dwy gyfrol o'i gerddi Barddoniaeth Harri Gwynn (1955) ac Yng Nghoedwigoedd y Sêr (1975), a chasgliad o ysgrifau, Y Fuwch a'i Chynffon (1954). Yn 1994 golygodd Dr Eirwen Gwynn gyfrol o ysgrifau'i gŵr Rhwng godro a gwely a gyhoeddwyd yn wreiddiol fel erthyglau yn Y Cymro rhwng 1952 a 1959. Bu Harri Gwynn yn gystadleuydd brwd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac ymgeisiodd am y goron chwech o weithiau rhwng 1948 a 1954. Ef a luniodd 'Y Creadur' sef pryddest anfuddugol Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1952 y gwrthodwyd ei gwobrwyo gan yr Athro W. J. Gruffydd a'i gyd-feirniaid. Fe'i cyhoeddwyd yn ddiweddarach yn Y Cymro. Bu Harri Gwynn farw ar 24 Ebrill 1985.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Harri Gwynn, 1924-1997, yn cynnwys gohebiaeth gynnar rhyngddo a'i wraig Eirwen Gwynn; llythyrau oddi wrth lenorion; cerddi Harri Gwynn gan gynnwys cyfieithiadau i'r Saesneg a Sbaeneg o'i bryddest 'Y Creadur' a chyfieithiadau o ganeuon; sgriptiau radio; personalia; papurau'n ymwneud â'r Mudiad Gwerin; ynghyd â llythyrau a chardiau cydymdeimlad a anfonwyd i'w deulu; a theyrngedau iddo.
Papers of Harri Gwynn, 1924-1997, comprising early correspondence between him and his wife; letters from literary figures; poems by Harri Gwynn including English and Spanish translations of his poem in free metre (pryddest) 'Y Creadur' ('The Creature') and translations of his songs; radio scripts; personalia; papers relating to the movement Gwerin (Folk); together with letters and sympathy cards sent to his family; and tributes to him.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg yn bennaf oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddau grŵp, sef papurau personol a phapurau llenyddol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd y cyfan o bapurau Harri Gwynn.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn annhebygol.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Dr Eirwen Gwynn, Tal-y-bont, Aberystwyth, ym mis Hydref 2004.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae nifer o rîls sain yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. Ceir llythyrau oddi wrth Harri Gwynn mewn archifau llenorion eraill yn LlGC. Mae papurau ymchwil Harri Gwynn, [1936]-1938, yn ymwneud â'i draethawd MA 'John Kelsall: A study in Religious and Economic History', ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, ynghyd â chopi o'r traethawd hwn (Llawysgrifau Bangor 34640-34666). Ceir copi o'r traethawd hwn yn LlGC hefyd.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Eirwen Gwynn, Hanes Dau Gariad (Llandysul, 1999); Traethawd MA (Prifysgol Cymru Bangor) Meinir Evans, 'Harri Gwynn - Bardd a Llenor'; Meinir Evans, 'Anifeiliaid a'r Anifeilaidd', Barn, Rhagfyr 1994/Ionawr 1995; Harri Gwynn, Rhwng Godro a Gwely (Tal-y-bont, 1994); Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997); a phapurau yn archif Harri Gwynn.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2005.


INDEX ENTRIES
Subjects
Broadcasters | Wales | Archives
Gwynn, Harri, | d. 1985 | Archives
Poets | Archives
Welsh literature | 20th century

Personal names
Gwynn , Harri , d. 1985

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details