ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts

Reference code(s): GB 0210 MCCCM

Held at: National Library of Wales

Title: Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts

Short Title: Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts

Creation date(s): 2008-2014

Level of description: Fonds

Extent: 0.101 metrau ciwbig = 0.101 cubic metres (8 bocs bach & 1 bocs mawr = 8 small boxes & 1 large box)

Name of creator(s): Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1998 fel corfforaeth. Dim ond pwerau i greu deddfwriaeth eilradd, a hynny gyda chaniatâd Senedd y DU, oedd ganddo ar y cychwyn. Yn 2007 daeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i rym a chynyddwyd pwerau deddfu'r Cynulliad. Bellach roedd gan y Cynulliad y pwerau i basio deddfau, a alwyd yn Fesurau'r Cynulliad, i Gymru mewn meysydd penodol gyda chydsyniad llywodraeth y DU. Yn dilyn pleidlais 'ie' yn refferendwm 2011 rhoddwyd pwerau deddfu ychwanegol i'r Cynulliad ac mae bellach yn gallu pasio deddfau ar yr holl bynciau yn yr ugain maes datganoledig heb ofyn am ganiatâd Senedd y DU. Bellach, nid yw cyfreithiau'r Cynulliad yn cael eu hadnabod fel Mesurau Cynulliad, ond yn hytrach mae cyfreithiau arfaethedig yn cael eu galw'n 'Biliau', a bydd cyfreithiau sydd wedi'u pasio yn cael eu galw'n 'Deddfau'. Y pedwerydd Cynulliad (2007-2011), felly, oedd yr unig gynulliad i basio Mesurau. = Established in 1998 as a corporate body, the National Assembly for Wales initially only had powers to initiate secondary legislation when authorised by the UK Parliament. In 2007 the Government of Wales Act 2006 came into force and the law making powers of the Assembly were increased. The National Assembly now had the powers to make laws, called Assembly Measures, for Wales in defined areas with the permission of the UK Parliament. Following a 'yes' vote in the 2011 referendum further law making powers were given to the Assembly and it is now able to pass laws on all subjects in the twenty devolved areas without needing the agreement of the UK Parliament. Assembly laws now ceased to be called Assembly Measures and proposed laws are called Bills and the enacted laws are called Acts. Thus the Fourth Assembly (2007-2011) was the only Welsh Assembly to pass measures.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mesurau Trydydd Cynulliad Cymru, 2008-2011 a Deddfau Pedwerydd Cynulliad Cymru, 2011-. Arwyddwyd pob mesur a deddf gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru. = Measures of the Third Welsh Assembly, 2008-2011 and Acts of the Fourth Welsh Assembly 2011-. All the measures and acts are signed by the Chief Executive and Clerk of the National Assembly for Wales.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg = Welsh and English

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddau grŵp: Mesurau'r Trydydd Cynulliad; a Deddfau'r Pedwerydd Cynulliad. = Arranged at NLW into two groups: Third Assembly Measures; and Fourth Assembly Acts.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol. = Usual copyright laws apply.

Finding aids: Ceir mynediad i'r catalog ar lein. = The catalogue can be accessed on-line.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell. = All records donated to the National Library of Wales have been retained.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn debygol. = Accruals are likely.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Tachwedd 2011, Mawrth 2013, Mehefin 2013, Tachwedd 2013 a Chwefror 2014. = Donated by the National Assembly for Wales, November 2011, March 2013, June 2013, November 2013 and February 2014.

ALLIED MATERIALS

Existence and location of copies: Ceir copïau electronig o'r mesurau a'r deddfau ar wefan Deddfwriaeth DU: http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa & http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw. = Electronic versions of the measures and acts can be viewed on the UK Legislation website: http://www.legislation.gov.uk/mwa & http://www.legislation.gov.uk/anaw.

Related material: Ceir copïau caled eraill o'r mesurau yn LlGC. = Other hard copies of the measures are held at NLW.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. = Title supplied from contents of fonds.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: gwefan Cynulliad Cenedaethol Cymru (http://www.assemblywales.org/) a gwefan Wales/Cymru (http://www.wales.com), edrychwyd 21 Rhagfyr 2011. = Compiled by Nia Wyn Dafydd. The following sources were used in the compilation of this description: National Assembly for Wales website (http://www.assemblywales.org/) and Wales/Cymru website (http://www.wales.com), viewed 21 December 2011.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH = Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2011 & Mawrth 2014 = December 2011 & March 2014.


INDEX ENTRIES
Subjects
Statutes | Wales

Personal names

Corporate names
Wales | National Assembly

Places
Wales ()

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details