ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, Gomer M., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GOROBERTS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Gomer M. Roberts

Short Title: Roberts, Gomer M., papurau (papers)

Creation date(s): 1813-1983 (crynhowyd [1940au]-[1983])

Level of description: Fonds

Extent: 0.212 metrau ciwbig (22 bocs, 1 cyfrol)

Name of creator(s): Gomer Morgan Roberts

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd y Parch. Ddr Gomer Morgan Roberts (1904-1993) yn Llandybïe, sir Gaerfyrddin ar 3 Ionawr 1904. Yn dair ar ddeg oed, dechreuodd weithio fel glöwr cyn ennill ysgoloriaeth y WEA i Goleg Fircroft, rhan o Golegau Selly Oak, Birmingham, pan oedd yn bedair ar bymtheg. Aeth ymlaen i Goleg Trefeca yn ddiweddarach. Yn 1930 cafodd ei ordeinio'n weinidog yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru, gan weinidogaethu yng Nghlydach, Cwm Tawe, 1930-1939, Pont-rhyd-y-fen, 1939-1958, ac wedyn yn Llandudoch ger Aberteifi nes iddo ymddeol yn 1968. Symudodd wedyn i Landybïe ger Rhydaman. Yn 1969 cafodd ei ethol yn Llywydd Cyfundeb De Cymru and yn 1973 yn Llywydd y Cynulliad Cyffredinol. Derbyniodd nifer fawr o anrhydeddau gan yr eglwys, ac yn 1982 cyhoeddodd ei gydweithwyr yn y Gymdeithas Hanes gasgliad o ysgrifau er clod iddo dan y teitl Gwanwyn Duw. Mae hwn yn cynnwys llyfryddiaeth lawn o'i weithiau cyhoeddedig niferus. Gwnaeth Gomer M. Roberts gyfraniad pwysig i astudiaeth ar ddiwygiad Methodistaidd y deunawfed ganrif yng Nghymru, yn cynnwys cyhoeddi dwy gyfrol o fywgraffiad William Williams, Pantycelyn. Yn ogystal bu'n gwasanaethu am bron deng mlynedd ar hugain fel golygydd Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ac yn gyfrifol am y gyfres Trevecka Records a gyhoeddwyd gan yr un gymdeithas yn y 1950au a'r 1960au. At ei gilydd, roedd yn awdur tua deugain o lyfrau a nifer enfawr o erthyglau mewn cylchgronau. Bu farw yng Nglanaman ar 15 Mawrth 1993.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys: dyddiaduron, 1946-1983; papurau ymchwil, yn deillio yn bennaf o ymchwil Gomer M. Roberts i Hanes Methodistiaeth Galfinaidd yng Nghymru, ac yn cynnwys yn ogystal adysgrifau o ddeunydd ymchwil, drafftiau erthyglau etc.; copïau o gyhoeddiadau, 1924-1976, naill ai wedi eu hysgrifennu neu eu golygu gan Gomer M. Roberts neu'n cynnwys cyfraniadau ganddo, neu rifynnau o gylchgronau yn cynnwys gweithiau neu gerddi ganddo; gwaith gan awduron eraill, 1911-1966, gyda nodiadau, sylwadau a chywiriadau yn llaw Gomer M. Roberts; cyhoeddiadau, 1916-1976, Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd; llyfrynnau,1865-1960, yn cynnwys erthyglau gan nifer fawr o awduron allan o wahanol gylchgronau; cyfrolau o dorion o'r wasg, 1931-1937; gweithiau cyhoeddedig a theipysgrif,1950-1982, a gyflwynwyd i Gomer M. Roberts gan eu hawduron; eitemau printiedig amrywiol, 1876-1944; sgriptiau radio ar gyfer rhaglenni i'w darlledu i ysgolion Cymru,194-1967; llyfrau lloffion o ysgrifau o waith Gomer M. Roberts, 1859-1944; a phapurau amrywiol,1924-1982 = The collection comprises: diaries, 1946-1983; research papers, mainly deriving from Gomer M. Roberts's researches into the history of Calvinistic Methodism in Wales, and also including transcripts of research materials, drafts of writings etc.; copies of published works, 1924-1976, either written or edited by Gomer M. Roberts or else containing contributions by him, or issues of journals containing writings or poems written by him; works by other authors, 1911-1966, bearing notes, observations and corrections in the hand of Gomer M. Roberts; publications, 1916-1976, of the Historical Society of the Calvinistic Methodists; booklets, 1865-1960, including articles by a large number of authors taken from various journals; volumes of press cuttings, 1931-1937; published and typescript works, 1950-1982, presented to Gomer M. Roberts by their authors; miscellaneous printed matter, 1876-1944; radio scripts for programmes to be broadcast to Welsh schools, 1964-1967; scrapbooks of material written by Gomer M. Roberts, 1859-1944; and miscellaneous papers, 1924-1982.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: dyddiaduron personol; papurau ymchwil; deunydd cyhoeddedig: ysgrifau, hanes capeli, erthyglau a cherddi a gyhoeddwyd mewn cylchgronau, ysgrifau o waith awduron eraill, a llyfrynnau yn cynnwys erthyglau o waith awduron eraill allan o wahanol gylchgronau; sgriptiau radio; llyfrau lloffion; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1994, tt. 45-53, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Derbynwyd y papurau'n gymynrodd gan y Parch. Gomer M.Roberts ym Mai 1993.

ALLIED MATERIALS

Related material: Rhoddwyd rhai eitemau a gyflwynwyd gan Gomer M. Roberts yn NLW MSS 21817D, 21820E, a 21148A ac yn Calvinistic Methodist Archives NZ/85-87, a throsglwyddwyd nifer o eitemau i gasgliad y llyfrau printiedig. Mae NLW MSS 13880-84 hefyd yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan Gomer M. Roberts.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn rhagddyddio oes Gomer M. Roberts.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonllau canlynol wrth lunio'r rhestr: ysgrif goffa i Gomer M. Roberts gan y Parch. Dr. D. Ben Rees a gyhoeddwyd yn The Independent, 15 Ebrill 1993; LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1994, tt. 45-53.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | 20th century
Authors, Welsh | Archives
Calvinistic Methodism | Wales | Research
Calvinistic Methodists | Wales | Research
Clergy | Wales | Archives
Clergy | Wales | Diaries
Radio scripts, Welsh
Roberts, Gomer Morgan | Archives
Scholars | Wales | Archives

Personal names
Roberts , Gomer Morgan

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details