Cymraeg | English

Quick Questionnaire

We want to know what you think about the ANW website. Your comments on your experience will help us ensure that it is as useful and effective as possible. Please read the statements below and tick the box that you feel is most appropriate.
1. It was easy to find the information I wanted
2. The information was clear and easy to understand
3. The website has told me something I didn't know before
4.I understand more about archives and archive services now
5. Using the website has made me realise that archives are more interesting than I thought
6. Using the website has changed my mind about something
7. I will use the website again
8. Comments: please add any comments here

About you
To help us understand your responses please answer the following questions are about you through ticking the relevant box(es).
9. How did you find out about the ANW website?
10 Other (please specify)
11. How often do you use the ANW website?
12. What is your main purpose in using ANW?
13. Have you visited an archive service before using ANW?
Yes No
14. Have you visited, or do you intend to visit, an archive after using ANW?
Yes No
15. Are you?
Male Female
16. Do you come from?
17. Are you?
18. Age
Under 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
19. Which language(s) do you speak?
20. Other (please specify):
21. Ethnic group: Are you:
22. Disability: Do you consider yourself to have a long-standing illness or disability?
Yes No
23. If so, did this affect your use of the website? (please specify)


Thank you for your help. Your answers will help us understand your experience and improve the website.

Holiadur Sydyn

Rydym eisiau gwybod beth rydych yn meddwl am wefan Rhwydwaith Archifau Cymru. Bydd eich sylwadau am eich profiadau yn ein cynorthwyo i sicrhau ei bod mor ddefnyddiol ac effeithiol phosibl. A fyddwch gystal a darllen y datganiadau isod a thicio'r blwch rydych yn teimlo sy'n fwyaf addas.
1. Roedd yn hawdd darganfod yr wybodaeth roeddwn eisiau
2. Roedd yr wybodaeth yn glir ac yn hawdd i'w ddeall
3. Mae'r gwefan wedi dweud rhywbeth i mi nad oeddwn yn gwybod o'r blaen
4. Rwyf yn deall mwy am archifau a gwasanaethau archifau rwan
5. Mae'r defnyddio'r gwefan wedi achosi i mi sylweddoli bod archifau yn fwy diddorol nag oeddwn yn meddwl
6. Mae defnyddio'r gwefan wedi newid fy meddwl am rywbeth
7. Byddaf yn defnyddio'r wefan eto
8. Sylwadau: ychwanegwch unrhyw sylwadau yma os gwelwch yn dda

Amdanoch chi
I'n cynorthwyo i ddeall eich ymatebion a wnewch ateb y cwestiynau canlynol amdanoch eich hun drwy dicio'r blwch/blychau perthnasol
9. Sut wnaethoch ddarganfod gwefan Rhwydwaith Archifau Cymru?
10 Arall (nodwch beth)
11. Pa mor aml ydych yn defnyddio gwefan Rhwydwaith Archifau Cymru?
12. Beth yw eich prif bwrpas wrth ddefnyddio Rhwydwaith Archifau Cymru?
13. Ydych wedi ymweld gwasanaeth archifau cyn defnyddio Rhwydwaith Archifau Cymru?
Ydw Nac ydw
14. Ydych wedi ymweld, neu ydych yn fwriadau ymweld, gwasanaeth archifau ar l defnyddio Rhwydwaith Archifau Cymru?
Ydw Nac ydw
15. Ydych yn?
Gwryw Benyw
16. O le ydych yn dod?
17. Ydych?
18. Oed
Dan 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
19.Pa iaith/ieithoedd rydych yn siarad?
20. Arall (nodwch beth):
21. Tras Ethnig: Ydych yn:
22. Anabledd: ydych yn ystyried bod ganddoch unrhyw salwch tymor hir neu anabledd?
Ydw Nac ydw
23. Os ie, a wnaeth hyn effeithio ar eich defnydd o'r gwefan? (nodwch beth)

Diolch am eich cymorth. Bydd eich atebion yn ein cynorthwyo i deall eich profiad ac i wella'r gwefan